Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Klöber Benelux BV

1. ALGEMEEN, TOEPASSING, AANVAARDING EN TEGENSTELBAARHEID

 1.1. De verkopen en leveringen van Klöber Benelux BV, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0478.985.010 (hierna “Klöber Benelux”) aan haar cliënteel (hierna de “Klant”) vinden steeds plaats onder toepassing van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige overeenkomsten tussen Klöber Benelux en de Klant, zelfs indien Klöber Benelux in het kader van latere overeenkomsten niet uitdrukkelijk zou verwijzen naar deze Algemene Voorwaarden.
1.2. Door een bestelling te plaatsen bij Klöber Benelux verzaakt de Klant aan de toepassing van zijn eigen algemene aankoop- of verkoopvoorwaarden en erkent de Klant uitdrukkelijk enerzijds kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Klöber Benelux en anderzijds deze te hebben aanvaard. Een verwijzing door de Klant naar diens eigen algemene voorwaarden houdt niet in dat die algemene voorwaarden door Klöber Benelux worden aanvaard, ook niet indien Klöber Benelux zich niet uitdrukkelijk tegen de toepassing van die algemene voorwaarden zou verzetten.
1.3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van Klöber Benelux.
1.4. Onze Algemene Voorwaarden worden meegedeeld op eerste verzoek en bekend gemaakt door middel van onze prijslijsten, orderbevestigingen, facturen, e-mails en via onze website rechtstreeks toegankelijk op het volgende adres: www.kloeber.be.

2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

2.1. De offertes van Klöber Benelux aan de Klant zijn vrijblijvend voor Klöber Benelux. Tenzij schriftelijk anders is vastgesteld, zijn de aanbiedingen van Klöber Benelux gedurende 30 dagen geldig, met ingang van de datum van de offerte.
2.2. Mondelinge afspraken met onze vertegenwoordigers, agenten of aangestelden zijn slechts bindend voor Klöber Benelux indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Klöber Benelux.
2.3. Het contract komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door Klöber Benelux van de bestelling van de Klant. Na bevestiging kan het contract enkel nog gewijzigd worden met het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van Klöber Benelux. Zowel Klöber Benelux als de Klant zijn op elk moment voor de totstandkoming van het contract gerechtigd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. GOEDEREN EN DIENSTEN 

3.1. De technische gegevens en beschrijvingen in de reclamematerialen van Klöber Benelux zijn geen gegevens en beschrijvingen waaraan de te leveren goederen volgens overeenkomst moeten voldoen. Zij beogen enkel een zo goed mogelijke (maar geenszins perfecte) beschrijving te geven van de goederen.
3.2. In het geval van verkopen aan de hand van monsters of stalen beschrijven deze slechts de vakmatige conformiteit van de goederen en geldt dat deze monsters of stalen louter als voorbeeld worden verstrekt, zonder dat de te leveren goederen aan exact dezelfde kwaliteitsvereisten hoeven te beantwoorden. De van toepassing zijnde kwaliteitsvereisten en eigenschappen van de verkochte producten worden beschreven in de toepasselijke technische fiches.
3.3. Advies met betrekking tot technische toepassingen wordt naar best vermogen gegeven. Alle informatie en verklaringen die Klöber Benelux verstrekt met betrekking tot de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheden voor haar producten laten onverlet dat de Klant zelf de exclusieve verantwoordelijkheid draagt om voorafgaand aan het ge- of verbruik of de toepassing van de goederen te controleren of het product geschikt is voor het door hem beoogde doel.
3.4. Voor zover Klöber Benelux diensten zou leveren aan de Klant, rust op Klöber Benelux bij de uitvoering van deze diensten een middelenverbintenis.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1. De bij de afsluiting van de betreffende contracten overeengekomen prijzen zijn van toepassing, in het bijzonder deze welke worden genoemd op de bestelbon of de bestelbevestiging. Indien een prijs niet uitdrukkelijk is overeengekomen, gelden de prijzen zoals opgenomen in de jaarovereenkomst met Klöber Benelux. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst of andersluidende vermelding op de bestelbon, zijn deze prijzen af fabriek (ex Works). Deze prijzen (netto-opdrachtwaarde) worden verhoogd met de op de dag van levering geldende BTW en de kosten van het vervoer zoals opgenomen in de desbetreffende prijslijst en de transportverzekering. In het geval van leveringen naar het buitenland kan de prijs worden verhoogd met overige voor het land specifieke heffingen. Het hieruit resulterende bedrag is het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW).
4.2. Klöber Benelux behoudt zich het recht voor haar prijzen evenredig aan te passen, indien er na afsluiting van de overeenkomst sprake is van kostenwijzigingen door verhogingen van lonen, prijsverhogingen door onze leveranciers of schommelingen in de wisselkoers. Prijswijzigingen in het kader van lopende contracten zullen toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pct. van de eindprijs en zijn gebaseerd op parameters die de reële kosten vertegenwoordigen (binnen de grenzen van art. 57 van de wet van 30 maart 1976). Deze prijswijzigingen worden voor het in werking treden van de nieuwe prijzen schriftelijk meegedeeld. Indien de Klant niet binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de nieuwe prijzen hiertegen bezwaar maakt, gelden deze als aanvaard door de Klant. Dit geldt niet indien uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen voor de gehele duurtijd van de overeenkomst.
4.3. De facturen van Klöber Benelux moeten worden betaald, voor zover geen andere betalingstermijn is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum door overschrijving op een door Klöber Benelux aan te wijzen rekeningnummer.
4.4. Indien de solvabiliteit van de Klant redelijkerwijze in twijfel kan worden getrokken, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, heeft Klöber Benelux het recht om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen dan wel zekerheden te vragen, bij gebreke waarvan Klöber Benelux gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.5. Na afloop van de op de factuur vermelde vervaldatum is de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, moratoire intresten verschuldigd aan een intrestvoet van 12% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR. Betalingen verricht door de Klant zullen als volgt worden toegerekend: (i) eerst op het forfaitaire schadebeding en de andere kosten, dan (ii) op de intresten en dan (iii) op de prijs.
4.6. Klöber Benelux hanteert voor domiciliëring de methode “SEPA Business to Business (B2B)”. Indien er gebruik wordt gemaakt van domiciliëring zal Klöber Benelux de Klant minimaal twee (2) werkdagen voorafgaand aan de domiciliëring in kennis stellen omtrent het bedrag en de verwerkingsdatum.
4.7. De Klant heeft in geen geval, ook niet wanneer hij van oordeel is dat er een gebrek is aan het door Klöber Benelux geleverde goed, het recht om zijn betaling op te schorten zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Klöber Benelux.
4.8. Klöber Benelux heeft steeds het recht om (schuld)vorderingen van de Klant te compenseren met (schuld)vorderingen van Klöber Benelux zelf of met (schuld) vorderingen van met Klöber Benelux verbonden vennootschappen. De Klant kan slechts toepassing maken van compensatie, indien zijn vorderingen hun grondslag vinden in een uitvoerbaar vonnis of uitdrukkelijk door Klöber Benelux zijn erkend. Bovendien heeft de Klant alleen recht op terugbetaling of compensatie, indien zijn tegenvordering berust op dezelfde contractrelatie.
4.9. Indien de Klant vervallen facturen niet betaalt, een gegeven betalingstermijn overschrijdt, of wanneer de financiële situatie van de Klant na afsluiting van de overeenkomst aanzienlijk verslechtert (bijvoorbeeld indien de solvabiliteit van de Klant redelijkerwijze in twijfel kan worden getrokken of wanneer Klöber Benelux na het afsluiten van de overeenkomst ongunstige informatie ontvangt over de Klant, waardoor twijfel ontstaat over de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de Klant),

(a) zullen alle niet-vervallen bedragen die nog door de Klant verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande formaliteiten opeisbaar worden, en heeft Klöber Benelux het recht om daarvoor een zekerheid te verlangen, alsmede om toekomstige leveringen slechts tegen vooruitbetaling of tegen zekerheidstelling te verrichten. Weigering hiervan geeft Klöber Benelux het recht de overeenkomst geheel of volledig te ontbinden, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, en zonder betaling van eender welke schadevergoeding; en

 (b) zal Klöber Benelux gerechtigd zijn om alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of de lopende overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de Klant recht heeft op enige opzegtermijn of schadevergoeding. Deze clausule geldt met name, zonder hiertoe beperkt te zijn, indien de Klant opeisbare vorderingen niet betaalt, een cheque van de Klant niet gedekt is, de Klant zich in een situatie van kennelijk onvermogen bevindt, of indien een faillissementsprocedure voor de Klant wordt beoogd, is aangevraagd, in gang is ezet of is uitgesproken.

5. LEVERINGS- EN PRESTATIETERMIJN, OVERMACHT, AFHALING GOEDEREN

5.1. Door Klöber Benelux eventueel meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de leveringstermijn geen essentieel element van de overeenkomst vormt.
5.2. Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat Klöber Benelux in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering zijn vereist.
5.3. Zelfs indien een leveringstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen, kan een laattijdige levering wegens materiële onmogelijkheid (overmacht, zoals omschreven in clausule 5.5) om de leveringen uit te voeren geen aanleiding geven tot (i) schadevergoeding lastens Klöber Benelux, of (ii) tot weigering door de Klant om de levering in ontvangst te nemen, of (iii) tot ontbinding van het contract ten laste van Klöber Benelux. Leveringstermijnen gelden voorts onder het voorbehoud van correcte medewerking door de Klant aan de levering.
5.4. Leveringen vinden in beginsel enkel plaats op werkdagen. Levering op zaterdagen zijn slechts mogelijk na een uitdrukkelijke overeenkomst daartoe en tegen een meerprijs.
5.5. In gevallen van overmacht en overige onvoorzienbare en buitengewone omstandigheden en omstandigheden die buiten de controle van Klöber Benelux liggen, waaronder bedrijfsstoringen door brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, uitval van productie-installaties en -machines, overschrijdingen van de leveringstermijn of uitval van levering door onze leveranciers, alsmede bedrijfsonderbrekingen ten gevolge van tekorten aan grondstoffen, energie en arbeidskrachten, stakingen, blokkades, problemen bij het verkrijgen van transportmiddelen, verkeersopstoppingen, epidemieën en overheidsingrijpen heeft Klöber Benelux het recht de levering of de dienst voor de duur van de verhindering met een redelijke periode uit te stellen. Indien aldus de levering of de dienst met meer dan 90 opeenvolgende kalenderdagen wordt vertraagd of verhinderd door overmacht, hebben zowel Klöber Benelux als de Klant, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, het recht om met betrekking tot de door de leveringsonderbreking getroffen hoeveelheden, het contract schriftelijk te ontbinden zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst.
5.6. Klöber Benelux heeft het recht tot het verrichten van deelleveringen en deeldiensten op voorwaarde dat de overeengekomen leverings- en prestatietermijnen in acht worden genomen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek van de Klant.
5.7. Klöber Benelux is slechts verplicht tot levering, en het verrichten van de overeengekomen prestatie, indien de Klant tijdig en correct zijn verplichtingen nakomt. Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, heeft Klöber Benelux het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.8. Indien de Klant in gebreke blijft om bestelde zaken af te roepen of af te nemen of af te halen, of anderszins vertraging in de verzending of levering veroorzaakt, heeft Klöber Benelux, onverminderd haar verdere aanspraken, het recht om de vergoeding van de daardoor ontstane kosten te vragen, waaronder de ter plaatse gebruikelijke kosten van opslag, ongeacht of Klöber Benelux de zaken zelf of bij een derde partij opslaat. De goederen dienen binnen de 15 werkdagen afgehaald te worden na schriftelijk verzoek tot afhaling door Klöber Benelux. Indien de goederen niet afgehaald werden binnen de voormelde termijn, zal Klöber Benelux de klant daartoe bij aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de goederen nog steeds niet werden afgehaald binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de ingebrekestelling, heeft Klöber Benelux het recht de goederen in bewaring te geven bij een derde of de goederen ter beschikking te stellen aan een andere klant. De kosten van deze bewaring vallen uitsluitend ten laste van de Klant. Indien de Klant zijn goederen niet afhaalt, blijft hij gehouden tot de betaling van de factuur op de normaal voorziene vervaldatum (zie supra).

6. RISICO-OVERDRACHT, TRANSPORT- EN VERPAKKINGSKOSTEN

 6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering en dus de risicooverdracht in de bedrijfslokalen van Klöber Benelux.
6.2. Het transport geschiedt steeds op risico van de Klant, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en ongeacht in wiens opdracht het transport gebeurt. Klöber Benelux is niet verplicht tot het verzekeren van de goederen.
6.3. Indien Klöber Benelux laad- of losactiviteiten en/of transporten uitvoert op grond van afzonderlijke contractuele regelingen, dan worden deze uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden van de verzender of de vrachtvervoerder, die van toepassing zijn op de betreffende laad- en losactiviteiten of transporten. Aanspraken op schadevergoeding worden uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van de opzettelijke fout of een grove fout van Klöber Benelux of van haar aangestelden.
6.4. De door Klöber Benelux opgegeven prijzen gelden voor goederen in standaardverpakking, niet gelost, in volle vervoersmiddelen, voor zover niet uitdrukkelijk een andere wijze van transport wordt overeengekomen. Indien de Klant een van de standaard afwijkende verpakking wenst, dan wordt deze tegen kostprijs in rekening gebracht.
6.5. Indien de goederen op consignatiepallets (met uitzondering van wegwerppallets) worden verzonden, dan worden deze in rekening gebracht. De Klant ontvangt de consignatiepallets in onbeschadigde staat. In het geval van vrachtvrije teruggave in onbeschadigde toestand bij een van de fabrieken/ opslagruimtes van Klöber Benelux worden deze door middel van een creditnota onder aftrek van afzonderlijk overeen te komen administratiekosten terugbetaald.
6.6. Het eventuele zelf lossen door de Klant, al dan niet met behulp van een kraan, gebeurt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT; EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PAND; WEDERVERKOOP

7.1. De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en de correcte verwerking van de goederen conform de gebruiksaanwijzingen, technische specificaties en de geldende veiligheidsnormen. Klöber Benelux is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met het eigenlijke gebruiksdoel, dan wel een gebruik dat afwijkt van onze gebruiksaanwijzingen of die van de fabrikant. De Klant is gehouden om voor eigen rekening en op zijn kosten de noodzakelijke adviezen in te winnen en controleprocessen te laten uitvoeren ter verificatie van de gebruikswaarde van de goederen voor het gebruiksdoel.
7.2. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Klöber Benelux behoudt de eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de Klant uitgeleverde en te leveren goederen totdat de Klant: (a) de prijs van al die goederen, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan; en (b) alle vorderingen heeft voldaan met betrekking tot werkzaamheden die Klöber Benelux ten behoeve van de Klant verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten; en (c) de vorderingen heeft voldaan die Klöber Benelux op hem verkrijgt indien de Klant tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. De Klant is gehouden tot teruggave van de onbetaalde goederen aan Klöber Benelux, op zijn kosten en risico, en dit op eerste verzoek van Klöber Benelux.
7.3. De Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen als een goede huisvader te behandelen en te beheren totdat de eigendom daarvan op hem overgaat. De Klant dient zich te verzetten tegen eventuele aanspraken van derden op deze goederen en moet Klöber Benelux van dergelijke aanspraken onverwijld op de hoogte brengen.
7.4. De Klant heeft niet het recht om goederen, die de eigendom zijn van Klöber Benelux, aan derden te in pand te geven of op andere wijze tot zekerheid te laten strekken.
7.5. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om, in geval van laattijdige betaling bij meer dan twee opeisbare vorderingen van Klöber Benelux, ten behoeve van al de vorderingen van Klöber Benelux zoals omschreven in lid 2 van dit artikel 7, een pand ten gunste van Klöber Benelux te vestigen (i) op de goederen van Klöber Benelux die de eigendom van de Klant zijn geworden en (ii) alle vorderingen van de Klant op derden die hij verkrijgt in verband met de door Klöber Benelux geleverde en te leveren goederen. De Klant dient Klöber Benelux op eerste verzoek omtrent deze vorderingen te informeren. Zolang en voor zover de Klant zijn betalingsverplichtingen aan Klöber Benelux niet nakomt, gaat hij er uitdrukkelijk mee akkoord om met betrekking tot deze vorderingen geen overdrachts- of verpandingsverbod overeen te komen met zijn klanten of deze aan derden in eigendom af te staan of in pand te geven.
7.6. De Klant machtigt Klöber Benelux bij deze onherroepelijk om de, in artikel 7.5 bedoelde pandrechten tegen gebruikelijke voorwaarden namens de koper te vestigen, en de daartoe noodzakelijke formaliteiten te verrichten.
7.7. Op verzoek van Klöber Benelux moet de Klant zijn aan Klöber Benelux in pand gegeven vorderingen specificeren en, indien Klöber Benelux dat wenst, zijn debiteuren aangaande het pand informeren met het verzoek de betaling tot het bedrag van de aanspraken van Klöber Benelux op de Klant aan Klöber Benelux uit te voeren. Klöber Benelux heeft het recht om op ieder moment ook zelf de debiteuren van de Klant te informeren over de inpandgeving en de vorderingen te innen. Klöber Benelux zal echter geen gebruik maken van deze rechten zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen normaal, en zonder vertraging nakomt en er geen aanvraag is ingediend voor het starten van een insolventieprocedure ten laste van de Klant. Indien, echter, een van de bovengenoemde situaties ontstaat, kan Klöber Benelux verlangen dat de Klant aan haar de in pand gegeven vorderingen en de bijbehorende debiteuren bekend maakt, alle voor de inning van de vorderingen benodigde informatie verstrekt en de daarbij behorende documenten overhandigt.
7.8. In het geval de Klant in strijd met het in lid 3 van dit artikel 7 geformuleerde verbod overgaat tot inpandgeving of het stellen van zekerheid voor andere vorderingen dan die van Klöber Benelux, dan wel indien derden enig recht pretenderen op de goederen die onder het in lid 2 van dit artikel 7 genoemde eigendomsvoorbehoud vallen dan wel op goederen/vorderingen waarop Klöber Benelux een pandrecht heeft, dient de Klant Klöber Benelux onverwijld daarvan per aangetekend schrijven in kennis te stellen. De geleverde goederen mogen enkel worden wederverkocht indien de Klant artikel 4 van de Algemene Voorwaarden heeft nageleefd. De geleverde goederen mogen uitsluitend worden wederverkocht in hun oorspronkelijke verpakking, zonder wijziging. In geval van wederverkoop beperkt de aansprakelijkheid van Klöber Benelux zich uitsluitend tot artikel 9.

8. GEBREKEN – KLACHTEN

8.1. Duidelijke, zonder ingrijpend onderzoek vast te stellen, zichtbare gebreken, onjuiste leveringen en afwijkingen in hoeveelheden moeten door de Klant onmiddellijk en in alle geval uiterlijk drie (3) werkdagen na ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven of per e-mail (info.be.kloeber@bmigroup.com) met gedetailleerde vermelding van de motieven aan Klöber Benelux worden medegedeeld. Dit is een vervaltermijn. Het laten verlopen van deze termijn of de bewerking of verwerking door de Klant van de geleverde goederen tijdens deze termijn geldt in elk geval als een expliciete aanvaarding van de goederen, als zijnde conform en vrij van zichtbare gebreken.
8.2. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na de ontdekking ervan of binnen de 8 dagen nadat de Klant ze redelijkerwijze had moeten ontdekken, per aangetekend schrijven, aan Klöber Benelux worden gemeld, waarbij het vermeend gebrek gedetailleerd moet worden omschreven.
8.3. Niet-tijdige meldingen blijven zonder gevolg. De Klant is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de geleverde goederen vrij zijn van gebreken, alsmede of zij geschikt zijn voor de door hem beoogde, overeengekomen, toepassing. Dit geldt ook indien zij in systemen worden verwerkt, die niet bij Klöber Benelux zijn gekocht.
8.4. Indien eventuele fouten pas bij de verwerking worden vastgesteld, dan moeten de werkzaamheden, indien dat nodig is om (verdere) schade te voorkomen, onmiddellijk worden gestaakt en de nog niet verwerkte, ongeopende, originele verpakkingen worden veiliggesteld. De gebrekkige goederen dienen aan Klöber Benelux voor onderzoek ter beschikking te worden gesteld, waarbij Klöber Benelux ook het recht heeft om deze litigieuze goederen ter plaatse in de lokalen van de Klant te onderzoeken.
8.5. Bij gebreke aan een melding van gebreken door de Klant binnen bovenvermelde termijnen, wordt hij geacht te hebben verzaakt aan enige vordering met betrekking tot een gebrek aan het geleverde goed.
8.6. In het geval er sprake is van een gebrek in de door Klöber Benelux geleverde goederen, kan Klöber Benelux naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van de gebrekkige goederen. De Klant zal geen schadevergoeding kunnen vorderen van Klöber Benelux louter voor het bestaan van een gebrek.
8.7. Indien Klöber Benelux niet bereid, of niet in staat is, tot nalevering, en in het bijzonder indien de door Klöber Benelux te verrichten prestatie wordt vertraagd voor een periode van dertig (30) werkdagen, vanwege redenen waarvoor Klöber Benelux zelf verantwoordelijk is, of indien het herstel/nalevering om andere redenen mislukt, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder kosten lastens Klöber Benelux. Klöber Benelux heeft echter steeds het recht om na een eerste poging alsnog niet gebrekkige goederen/prestaties te leveren, tenzij zulks niet redelijk is vanwege de omstandigheden van het geval. Indien de Klant als gevolg van gebreken in de door Klöber Benelux geleverde goederen schade heeft geleden, geldt het bepaalde in artikel 9.
8.8. Klöber Benelux garandeert slechts dat haar producten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten en reglementen van openbare orde of van dwingend recht. Er worden geen verdere garanties gegeven.
8.9. Klachten geven de Klant geen recht op uitstel van betaling of wijziging van de modaliteiten ervan.

9. AANSPRAKELIJKHEID, SCHADEVERGOEDING

9.1. Klöber Benelux is slechts aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond daarvoor – die het gevolg is van haar eigen opzettelijke of grove fout of van een opzettelijke of grove fout van haar aangestelden. Behoudens het voorgaande, kan Klöber Benelux in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien schade het gevolg is van het feit dat haar goederen of materialen niet overeenkomstig hun overeengekomen of gebruikelijke bestemming worden aangewend.
9.2. De aansprakelijkheid van Klöber Benelux is beperkt tot betaling van het equivalent van de prijs van het goed en dit ongeacht de schade.
9.3. De Klant zal Klöber Benelux vrijwaren tegen elk verhaal van derden dat rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de levering van goederen onder deze Algemene Voorwaarden.
9.4. Klöber Benelux is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, bijkomende kosten, verlies van omzet, of schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van door Klöber Benelux ter beschikking gestelde apparatuur, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs voorzienbaar was.
9.5. De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover en in de mate waarin zij in strijd zouden zijn met wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht.
9.6. Klöber Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van schade te wijten aan (i) gebrek aan onderhoud van de geleverde zaken, (ii) foutieve manipulatie van de geleverde zaken, (iii) het gebrekkig stockeren van de geleverde zaken, (iv) een onaangepast gebruik van de geleverde zaken; of (v) een uitvoering van de geleverde zaken tegenstrijdig met de regels van de kunst, uitvoeringsnormen, toepasselijke technische adviezen alsook aan de neerleggingsvoorschriften van Klöber Benelux. Alle informatie in brochures, publicaties enz. met betrekking tot de goederen die Klöber Benelux te koop aanbiedt is gebaseerd op door Klöber Benelux zelf verricht onderzoek en ontwikkeling. De informatie is uitsluitend van informatieve aard en is geen vorm van garantie. Klöber Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke informatie.
9.7. Klöber Benelux is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of een oorzaak die buiten haar controle ligt.
9.8. Voor zover in de voorafgaande leden de aansprakelijkheid van Klöber Benelux wordt uitgesloten, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van haar personeel, medewerkers, aangestelden, consultants, vertegenwoordigers.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Alle uitvindingen, knowhow, plannen, tekeningen, mallen, materialen, merken en andere intellectuele eigendom van Klöber Benelux, die door Klöber Benelux worden verstrekt aan de Klant in het kader van een verkoop, levering, dienstverlening of enige andere commerciële relatie, alsook eventuele verbeteringen daarvan, blijven de exclusieve eigendom van Klöber Benelux. Elke reproductie of gebruik hiervan zonder het voorafgaande en schriftelijk akkoord van Klöber Benelux is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding van Klöber Benelux, alsook toepassing van enige andere wettelijke remedie.

11. GEGEVENSBESCHERMING

11.1. Op de overeenkomst tussen partijen gesloten is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onverkort van toepassing. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige overeenkomstig de eisen van de AVG worden verwerkt. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid (www.bmigroup.com/be/privacybeleid-en-gebruiksvoorwaarden). De nadere toepassing en uitwerking van die bepalingen van de AVG zullen per overeenkomst, waar nodig, noodzakelijk of gewenst, in een addendum op de overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

TERUGNAME

12.1. Klöber Benelux is in geen geval verplicht tot terugname van geleverde goederen die geen gebreken vertonen. Indien Klöber Benelux bij uitzondering bereid is tot terugname van goederen, die geen gebreken vertonen, dan zal daarvoor slechts een creditnota worden verstrekt, voor zover Klöber Benelux vaststelt dat deze goederen onbeperkt herbruikbaar zijn en zich in hun originele verpakking bevinden. Gelet op de kosten voor onderzoek, gereedmaking voor nieuwe levering, herbewerking en nieuwe verpakking, worden de werkelijke kosten, die minimaal 50% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 30,00 in rekening gebracht. Indien Klöber Benelux een creditnota uitschrijft, kan het gecrediteerde bedrag alleen worden verrekend met toekomstige leveringen en vindt geen uitbetaling in geld plaats.

13. DEELBAARHEID EN WERKELIJKE WIL PARTIJEN

13.1. Indien (een onderdeel van) afzonderlijke bepalingen in het bovenstaande geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard of er door een afzonderlijke overeenkomst van wordt afgeweken, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen (of het resterende deel van de bepaling) of overeenkomsten niet aangetast. De nietige of ongeldig bepaling zal op dat moment automatisch vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die zo goed mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
13.2. Partijen bij deze overeenkomst erkennen dat alle clausules van deze overeenkomst hun werkelijke wil weergeven, zij de gevolgen van elke clausule begrijpen, en dat deze clausules geen kennelijk onevenwicht tussen hun rechten en verplichtingen creëren.

14. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT EN INCOTERMS

14.1. Alle geschillen voortvloeiend uit de contractrelatie tussen Klöber Benelux en de Klant behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Aalst. Behoudens indien dwingend recht daaraan in de weg staat heeft Klöber tevens het recht om geschillen in rechte aanhangig te maken bij de rechter binnen wiens ressort de statutaire zetel of de woonplaats van de Klant gelegen
14.2. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op de contractrelatie tussen Klöber Benelux en de Klant met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van Wenen d.d. 11 april 1980 (CISG). De toepasselijkheid van art. 1162 en 1602, al. 2 B.W. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3. Indien tussen Klöber Benelux en de Klant schriftelijk wordt overeengekomen dat op leveringsbedingen de International Commercial Terms (INCOTERMS) gelden, gelden de INCOTERMS in hun meest recente versie (op dit moment INCOTERMS 2020).