ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Toepassingsgebied

 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klöber Benelux en haar klanten. De toepasselijkheid van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van de voorwaarden van elke andere contractspartij uit, zelfs indien de voorwaarden van de andere contractspartij een gelijkaardige bepaling bevatten. 

2. Orderbevestiging

Een koopovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat Klöber Benelux bv de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. Om deze reden heeft de klant alleen recht op de goederen die in de schriftelijke bevestiging van de bestelling zijn vermeld. De goederen en accessoires die geen deel uitmaken van de bevestiging kunnen worden opgenomen in een aanvullende bestelling en zullen alleen worden geleverd tegen extra betaling. De bestelling van speciale fabricages op verzoek van de klant kan niet worden geannuleerd zodra met de fabricage is begonnen. 

3. Prijzen

 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de prijs die geldt op de dag van de bevestiging. Tenzij anders overeengekomen, gelden de prijzen "af fabriek" (Incoterm EXW) of "franco" (Incoterm CPT) voor elke bestelling met een waarde van meer dan € 1000,00 , verpakkingskosten inbegrepen. De prijzen zijn exclusief BTW en alle andere kosten, belastingen, heffingen, verzekeringspremies van welke aard ook. 

4. Leveringsvoorwaarden 

In geval van levering "af fabriek" en aanvaarding van de goederen door de klant in de fabriek (EXW), is Klöber Benelux bv niet verantwoordelijk voor de keuze van het transportbedrijf of de keuze van de wijze van transport en de daaraan verbonden voorwaarden en risico's van transport. In geval van levering " franco " omvat de koopovereenkomst voor Klöber Benelux bv zowel de verplichting tot levering van de goederen als het dragen van de kosten voor de levering van de goederen. Klöber Benelux bv zal de nodige contracten sluiten om de goederen naar de overeengekomen plaats te vervoeren. Klöber Benelux bv zal daarbij, naar eigen redelijk oordeel, gebruik maken van zowel een passende wijze van vervoer als de voor dit vervoer gebruikelijke vervoerscondities. De plaats van lossing moet gemakkelijk toegankelijk en aangepast zijn. In geval van franco levering (CPT) draagt Klöber Benelux bv het risico tot aan de overhandiging van de goederen aan de vervoerder. De goederen dienen binnen 15 werkdagen na het schriftelijk verzoek van Klöber Benelux bv te worden afgehaald. De leveringstermijnen vermeld op de orderbevestigingsbrief zijn van niet-bindende aard. Indien de goederen niet werden afgehaald binnen de voorziene termijn van 15 werkdagen, zal Klöber Benelux bv de klant per aangetekend schrijven aanmanen dit onverwijld te doen. Indien de goederen binnen de 5 werkdagen na de aanmaning nog steeds niet zijn afgehaald, heeft Klöber Benelux bv het recht de goederen in bewaring te geven bij een derde, en dit uitsluitend op kosten van de klant. Indien de klant de goederen niet afhaalt, is hij toch verplicht de totale waarde van de bestelling binnen de gebruikelijke betalingstermijnen te betalen tegen de prijs die gold op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. Indien de klant te laat betaalt of niet betaalt, zijn de bepalingen van de 5e alinea (betalingstermijnen) van toepassing

 5. Betalingsvoorwaarden 

Betalingen dienen te geschieden hetzij contant bij aflevering, hetzij door overschrijving uiterlijk op de vervaldag van de factuur op één van de door Klöber Benelux bv aangegeven rekeningnummers. In geval van laattijdige betaling is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire interesten verschuldigd tegen de op dat ogenblik geldende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 7%. Indien de Koper de factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van 15% van het niet volledig betaalde bedrag, met een minimum van € 125,00. In dit geval behoudt Klöber Benelux bv zich het recht voor om voor alle volgende leveringen contante betaling te verlangen, zelfs indien deze bedragen nog niet opeisbaar zouden zijn. Het feit dat Klöber Benelux bv niet onmiddellijk op een betalingsverzuim reageert, betekent niet dat Klöber Benelux bv afziet van haar recht om zich later op dit verzuim te beroepen. 

6. Garantie

Klöber Benelux bv garandeert de kwaliteit van de geleverde goederen voor een maximale garantieperiode van 10 jaar tegen alle gebreken met betrekking tot het materiaal, het ontwerp, de fabricage of de werking. Indien de klaarblijkelijke of verborgen gebreken binnen de in artikel 7 bedoelde garantieperiode schriftelijk worden gemeld en Klöber Benelux bv het bestaan ervan erkent, heeft Klöber Benelux bv de keuze tussen de volgende oplossingen: 1) ofwel het terugnemen en vervangen van de gebrekkige of niet-conforme goederen 2) ofwel het betalen van een schadevergoeding als vergoeding uitsluitend voor de geleden rechtstreekse en bewezen schade, doch beperkt tot het factuurbedrag van de gebrekkige en niet-conforme goederen. Kennisgevingen die niet binnen de garantietermijn worden betekend, kunnen niet verder in aanmerking worden genomen. 

7. Klachten

 Elke klacht van de koper in het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden moet gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan Klöber Benelux bv worden meegedeeld: a) klachten over zichtbare gebreken aan de geleverde goederen (zoals een barst, een gebrekkige verpakking...) of niet-conforme leveringen (zoals de levering van goederen van een verkeerde kleur...) binnen de twee werkdagen na de levering b) klachten over verborgen gebreken binnen de vijf werkdagen na de ontdekking ervan of binnen de vijf werkdagen vanaf het tijdstip waarop deze ontdekking normaal had moeten gebeuren c) de verwerking of het gebruik van de verkochte goederen door de koper geldt in elk geval als aanvaarding van de goederen als conform en vrij van alle zichtbare gebreken.