Inleiding 

 Elk gebruik van deze website, met inbegrip van het eenvoudig doorlopen van de website, impliceert dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de onderstaande bepalingen die, behoudens wettelijke andersluidende bepaling, kunnen worden gewijzigd door eenvoudige publicatie op de website, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Alleen het Belgisch recht is toepasbaar op de geschillen betreffende deze website en alleen de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 Persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens 

 1. De website KLOEBER.be wordt beheerd door de Belgische vennootschap Klöber Benelux bv , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Wijngaardveld 25 en met BTW-nummer 0478.985.010. Klöber Benelux BV is telefonisch bereikbaar op het nummer  +32 (0)53/72 96 61 en via e-mail op het volgende adres: info.be.kloeber@bmigroup.com . Klöber Benelux bv is in deze hoedanigheid aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die KLOEBER.be verzamelt in de betekenis van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze wet. 

 2. U geeft uitdrukkelijk toelating tot het inzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens met de volgende bedoelingen : antwoorden op vragen van internauten die de website bezoeken; optimaliseren van het beheer van de website en de klantenadministratie; optimaliseren van de diensten die aan internet gebruikers worden aangeboden; verrichten van marktstudies en opstellen van statistieken betreffende het aantal bezoekers; ondernemen van direct-marketingacties. 

 3. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar: marketingbe@bmigroup.com indien u aan Klöber Benelux bv ook de toelating verleent om: u regelmatig op de hoogte te houden, met name via e-mail, van haar activiteiten, haar nieuwe diensten en producten alsook van elk aanbod van goederen of diensten dat u zou kunnen interesseren; uw persoonsgegevens te gebruiken voor elke direct-marketingactie, meer bepaald via e-mail; uw persoonsgegevens mee te delen aan derde vennootschappen en deze laatste toe te laten u met name via e-mail aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen, zelfs wanneer de maatschappelijke zetel van deze vennootschappen buiten de Europese Unie is gevestigd. 

 4. Wanneer u een verbinding maakt met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genoemd, automatisch naar de website verzonden door de navigatiesoftware die u gebruikt. Deze gegevens bevatten het TCP/IP-adres van uw computer. Klöber Benelux bv verbindt zich ertoe deze adressen alleen te gebruiken voor het opstellen van statistieken betreffende het aantal bezoekers van haar website, en u verleent haar daartoe de toelating.

 5. U hebt het recht u op eenvoudig verzoek en gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van direct-marketingacties. Tevens geniet u een permanent recht van toegang, controle, verbetering en eventueel verwijdering, wegens ernstige en wettige redenen, van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn. Elk verzoek daartoe moet: hetzij naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: marketingbe@bmigroup.com; hetzij schriftelijk worden verstuurd naar de persoon die bevoegd is voor de verwerking van de gegevens, op het volgende adres: Klöber Benelux bv, Wijngaardveld 25 9300 Aalst België.

 6. Het openbaar register van de verwerkingen van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Dienst Openbaar Register Rue Haute, 139 1000 BRUSSEL Tél.: +32(0)2/213 85 40 Fax : +32(0)2/213 85 65 E-mail: commission@privacycommission.be 

 7. Om in de mate van het mogelijke de niet-geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die u ons bezorgt te voorkomen, leeft Klöber Benelux bv strikte veiligheidsprocedures na vanaf het inzamelen van de gegevens tot hun finale verwerking. Klöber Benelux bv kan de vereiste maatregelen treffen om een goed beheer van haar website en haar informaticasysteem te verzekeren. Daartoe kan zij gelijk wanneer toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die zijn opgeslagen op haar website en/of in voornoemd systeem.

 8. Klöber Benelux bv kan uw persoonsgegevens aan een derde bezorgen op verzoek van elke overheid die daartoe wettelijk is bevoegd, of zelfs op haar eigen initiatief indien zij in goede trouw oordeelt dat een dergelijke mededeling vereist is om zich te schikken naar de wetten en reglementen, om de rechten of de goederen van Klöber Benelux bv, van de website KLOEBER.be of van de gebruikers te beschermen en/of te verdedigen of, in uitzonderlijke omstandigheden, om de veiligheid van Klöber Benelux BV, haar klanten, KLOEBER.be en/of de gebruikers van deze website te beschermen. Intellectuele rechten 

 9. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle merken die op de website KLOEBER.be verschijnen gedeponeerde merken van Klöber Benelux bv of van de groep waarvan zij deel uitmaakt. De domeinnaam van de website werd geregistreerd door Klöber Benelux bv. Bijgevolg beschikt Klöber Benelux bv over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of over de exclusieve licentierechten betreffende deze elementen. Er wordt u geen enkel recht toegekend op deze elementen en al wie een inbreuk maakt op de voornoemde rechten stelt zich bloot aan gerechtelijke of andere vervolgingen voor de bevoegde overheden. 

 10. De website zelf en zijn inhoud, d.i. meer bepaald de teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en arrangementen en de eventuele databanken, worden beschermd door het auteursrecht en door alle toepasbare reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato. Klöber Benelux BV behoudt zich elk sui generis en intellectuele eigendom recht voor op KLOEBER.be, op alle elementen op deze website en op zijn eventuele databanken. 

 11. In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 behoudt u het recht de informatie op de website KLOEBER.be te downloaden en te reproduceren, voor zover u deze bewerkingen uitvoert met strikt private en persoonlijke doeleinden. Elke andere handeling van reproductie, distributie, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van de website of van eender welk element van intellectuele eigendom van Klöber Benelux bv, is strikt verboden zonder het schriftelijk en voorafgaand akkoord van Klöber Benelux bv wanneer die handeling een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik. Elk verzoek tot informatie en/of toelating met betrekking tot de intellectuele eigendom van Klöber Benelux bv moet worden gericht aan IP.consent@kloeber.be, en elk ontbreken van antwoord staat gelijk met een weigering vanwege KLÖBER om eender welk recht – van exploitatie of een ander recht – op haar intellectuele eigendom sensu lato toe te staan. 

 12. De website KLOEBER.be kan ook elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom van derden zijn. Deze elementen zijn mutatis mutandis onderworpen aan de regeling die in de punten 9, 10 en 11 hierboven wordt beschreven.

 13. Indien u meent het slachtoffer te zijn van een inbreuk op uw intellectuele rechten door Kloeber.be, gelieve dan contact op te nemen met Klöber Benelux BV op het adres claim@kloeber.be , met vermelding van het probleem en een precieze beschrijving van de betwiste inhoud die u wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang zou moeten worden geblokkeerd alsook van de redenen die dit volgens u rechtvaardigen. Klöber Benelux BV zal de klachten onverwijld behandelen en zal zo snel mogelijk de vereiste maatregelen nemen indien de klachten gegrond blijken. 

 Disclaimer 

 14. Deze website werd met de grootste zorg gecreëerd. Hij wordt louter informatief gesteld en Klöber Benelux bv benadrukt dat hij kan evolueren en dat u de relevantie van de informatie op haar website steeds moet verifiëren. Klöber Benelux bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard en welke omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou kunnen zijn van het raadplegen of, meer algemeen, van eender welk gebruik van de website. 

 15. Op KLOEBER.be staan hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend op indicatieve wijze te uwer beschikking gesteld en impliceren geen enkele vorm van relatie van sponsorship, steun of lidmaatschap van Klöber Benelux bv met deze websites/informatiebronnen. Klöber Benelux bv controleert deze websites of hun inhoud niet en biedt bijgevolg geen enkele garantie met betrekking tot de informatie die u er vindt en/of met betrekking tot de voorstelling van die informatie. Klöber Benelux bv wijst elke aansprakelijkheid af voor alle schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op de andere websites of in elke andere informatiebron van welke aard ook en waarnaar de website verwijst, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van de voormelde schade.

 16. Indien u vanaf een website een hyperlink van welke aard ook wenst te creëren naar de website KLOEBER.be, bent u gehouden daartoe voorafgaand de specifieke schriftelijke toelating te krijgen van een bevoegd persoon van Klöber Benelux bv U moet daartoe een verzoek sturen naar het volgende adres marketingbe@bmigroup.com , en elk ontbreken van antwoord moet worden beschouwd als een weigering om daartoe toestemming te verlenen. Al wie een inbreuk begaat op deze procedure stelt zich bloot aan vervolgingen voor de gerechtelijke overheden.

 Klöber Benelux bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die één of meer hyperlinks bevatten naar haar website, zelfs wanneer Klöber Benelux bv haar toestemming heeft verleend om deze hyperlinks te creëren.